Zasady Rekrutacji do Publicznego Technikum w Opolu

Dodatkowe informacje


https://www.facebook.com/akademiarzemiosla/?modal=admin_todo_tour

Zasady Rekrutacji do Publicznego Technikum w Opolu –

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

na rok szkolny 2020/2021:

1.Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych

2.Szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych w następujących w następujących zawodach:

1A- technik informatyk

1B-technik logistyk

1C- technik usług fryzjerskich

3.Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowejMaksymalna liczba punktów*
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z matematyk (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
szczególne osiągnięcia18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
7 pkt
aktywność społeczna3 pkt
PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY100 pkt
wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,3 = 30 pkt

*za oceny wyrażone w stopniu jest następująca liczba punktów:

 • celującym – 18 pkt
 • bardzo dobrym -17 pkt
 • dobrym – 14 pkt
 • dostatecznym – 8 pkt
 • dopuszczającym – 2 pkt

4.Przedmioty uwzględniane przez szkołę przy rekrutacji :

 Zawód technik informatyk:

I przedmiot: język polski

II przedmiot: matematyka

III przedmiot: informatyka

IV przedmiot: język angielski lub język niemiecki

Zawód technik logistyk:

I przedmiot: język polski

II przedmiot: matematyka

III przedmiot : geografia lub język angielski lub język niemiecki

IV przedmiot: wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne lub technika lub informatyka

Zawód technik usług fryzjerskich:

I przedmiot: język polski

II przedmiot: matematyka

III przedmiot : język angielski lub język niemiecki lub biologia lub plastyka

IV przedmiot: wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne lub informatyka

Przyjmuje się minimalną liczbę punktów określoną w ofercie edukacyjnej w technikum – 90 punktów.

O przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów jaką uzyskał kandydat na podstawie kryteriów rekrutacji w ten sposób, że do poszczególnych klas szkoły będą przyjmowani kandydaci z największą liczb punktów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc w klasie.

5.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

6. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą z pominięciem kryteriów.

7.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą z pominięciem kryteriów.

8.W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udzielane są osobiście, lub tel. 532518475 lub e-mailowo: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

9.Tryb odwoławczy:

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  Publicznego Technikum w Opolu w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

W celu potwierdzenia powyższych kryteriów należy przedłożyć odpowiednie dokumenty.

10.Wymagane dokumenty:

1)Wydrukowany wniosek po zalogowaniu się na stronie www.opolskie.edu.com.pl,

2)Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej,

3)Oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowym wyniku egzaminu, poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej,

4)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w terminie wskazanym w rozporządzeniu MEN.

5)dwa zdjęcia.

Harmonogram rekrutacji:

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br.– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe)

Link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Powrót do oferty