Materiały do pobrania dla rodziców

Plan dyżurów psychologa- pedagoga szkolnego:

Poniedziałek:10:00-13:00

Wtorek 8:00-11:00

Środa 8:00-12:00

Czwartek 8:00-15:30 ( w tym surdopedagog i pedagog specjalny-terapeuta 8:00-10:30)

Piątek 8:00-13:00

„Rządowy program pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”
Informacje w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników.
W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) zarządzam, co następuje:
Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2022/2023, do dnia 12 września 2022 r.

/home/akr/public_html/strona4/wp-content/uploads/2022/07/dofinansowanie-podrecznikow-2022-nowy-4.pdf

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023

Uwaga : Informacja dot. turnusu dokształ. teoretycznego ( I stopień) dla uczniów klasy I B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie fotograf.

Turnusy zawodowe uczniów Branżowych Szkół I Stopnia  w zawodzie fotograf I st. zaplanowane w formie stacjonarnej od 14.02. do 27.02.2022 r. w CKZ Zielona Góra zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki odbędą się w całości w formie zdalnej na platformie moodle. (14.02.-13.03.2022 r.)

Informacja dot. turnusu dokształ. teoretycznego I stopnia dla uczniów klasy 1B uczących się w zawodzie fotograf:

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie fotograf odbędzie się w CKZ w Zielonej Górze w dniach 14.02-13.03.2022 r. Stacjonarnie ( CKZ Zielona Góra) w dniach 14.02-27.02.2022r., On line w dniach 28.02-13.03.2022 r. Do uczniów realizujących formę zdalną nauki wysłana zostanie informacja email przypominająca login i hasło do platformy moodle. Uczniowie będą realizowali zajęcia zgodnie z planem zajęć CKZ Zielona Góra umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.zsipkz.zgora.pl

Uczeń przyjeżdżający na turnus ma obowiązek posiadać:

-imienne skierowanie ze szkoły – wzór zamieszczony w terminarzu oraz na zsipkz.zgora.pl,
-wydrukowany i podpisany załącznik umieszczony w terminarzu oraz na zsipkz.zgora.pl -oświadczenie rodziców, karta informacyjna oraz ankieta wstępnej kwalifikacji w obliczu COVID-19 (dotyczy uczniów kwaterowanych w internacie),
-legitymację szkolną oraz dowód osobisty,
-kserokopie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego o zaburzeniach zdrowotnych, potrzebie kształcenia specjalnego, itp.
-pieniądze na internat: zakwaterowanie i wyżywienie,
-przybory szkolne,
-zeszyt z turnusu I i II stopnia (dotyczy uczestników II i III stopnia)
-rzeczy osobiste i przybory toaletowe; maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki

Przyjęcia do internatu odbywają się od godziny 11.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnusu. Koszty wyżywienia i zakwaterowania: Zakwaterowanie -150 zł / 75 zł za dwa tygodnie pobytu,opłaca uczeń. Wyżywienie stawka dzienna – opłaca uczeń- 20 zł (3 posiłki). Kaucja 20 zł.

Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie można uregulować poprzez wpłatę w kasie ZSiPKZ lub przelewem na konto: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, w tytule podając: za pobyt i wyżywienie (imię i nazwisko ucznia).

Bank PKO BP oddział w Zielonej Górze, 03 1020 5402 0000 0102 0248 0150

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, Tel .068 451 38 80, Fax 068 451 38 90, mail: odidzzg@interia.pl

Uwaga :12 listopada 2021r. to dzień wolny od zajęć dydaktycznych w naszej szkole( lekcji w tym dniu nie ma)

Uwaga :14 i 15 październik 2021r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ( lekcji w tych dniach nie ma)

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

Zebranie z rodzicami uczniów klasy I Publicznego Technikum w Opolu odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. wtorek, o godz. 16.30, w sali szkolnej na parterze, sala nr 4.

Zebranie z rodzicami uczniów klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w Opolu odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. wtorek, o godz. 17.00, w Auli szkolnej na II piętrze, sala nr 13.

UWAGA ! 04-05.05.2021 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych w naszej szkole.

kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

1. Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną
Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu ul. Luboszycka 9, 45-038 Opole

Bank Spółdzielczy Grodków:

62 88700005 2001 0032 8843 0003

kwota : 15, 87 zł
tytuł: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia

2. Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną

Publiczne Technikum w Opolu, ul. Luboszycka 9, 45-038 Opole

Bank Spółdzielczy Grodków

06 88700005 2001 0032 8869 0001

kwota : 15, 87 zł

tytuł: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia

Kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

Oferta ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2020/2021:

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych 14.09.2020 godz.17:00 sala nr 13 ( AULA II piętro) w budynku szkoły Opole ul. Luboszycka 9.

Wnioski do branżowej szkoły I stopnia, technikum do pobrania