Rekrutacja

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Wnioski rekrutacyjne dla kandydatów do szkół do pobrania:

Do pobrania materiały i oświadczenia dla pracodawcy dotyczące kształcenia pracowników młodocianych. Branżowa Szkoła I stopnia w Opolu:

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kształcenia zawodowego kontakt tel. 532 518 475, tel. 77 4007872

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na e- mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl  oraz tel. 532 518 475, tel. 795 587 915

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:
TerminCzynność
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
do 14 lipca 2021 rWeryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 21 lipca 2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
22 lipca 2021 rPodanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych
 1. Terminy postępowania uzupełniającego:
TerminCzynność
od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
 5 sierpnia 2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
13 sierpnia 2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
16 sierpnia 2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **
23 sierpnia 2021 rPodanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Uwaga! Ósmoklasisto na czas zdalnej nauki swoje podanie do szkoły możesz wysłać nam drogą mailową na adres: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty

Punkty za egzamin ósmoklasistyLiczba punktów
Wynik z języka polskiegoWynik w procentach razy 0,35
Wynik z matematykiWynik w procentach razy 0,35
Wynik z języka obcego nowożytnegoWynik w procentach razy 0,3

Zajęte miejsce w konkursieLiczba punktów
 Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego10 pkt.
 Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 pkt.
 Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 pkt.
 Udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim tytuł finalisty konkursu10 pkt.
 Uzyskanie tytułu laureata turnieju4 pkt.
 Uzyskanie tytułu finalisty turnieju3 pkt.
 Zyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego10 pkt.
 Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 pkt.
 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 pkt.
 Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego7 pkt.
 Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 pkt.
 Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego3 pkt.
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowy4 pkt.
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu krajowym3 pkt.
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu wojewódzkim2 pkt.
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu powiatowym1 pkt.
 Stały wolontariat3 pkt.

Zasady zgłoszenia formularza (podania ) elektronicznego do szkoły:

 1. W formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej wybieramy maksymalnie 3 szkoły. W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata.
 2. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania)
 3. Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań) do wyczerpania limitu miejsc.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej kształci w zawodach:

– fryzjer (514101), FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

– magazynier- logistyk (432106) AU.22. Obsługa magazynów

– kierowca -mechanik (832201) AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

– mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

– elektromechanik pojazdów samochodowych (741203), MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

– lakiernik samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

– blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

– mechanik motocyklowy (723107), MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

– kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

– cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

– piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

– przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

– kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

– pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

– drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

– kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

– kominiarz (713303), BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich

– elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

– elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

– murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

– stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

– tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

– krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

– kowal (722101), MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

– ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

– sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

– monter sieci i instalacji sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

– betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

– blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

– dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

– cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

– mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz w innych zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego.

Język obcy do wyboru: język niemiecki lub język angielski.

W branżowej szkole I stopnia zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub w zespołach międzyoddziałowych w Akademii Rzemiosła. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a pracodawcą na zasadach dualnego systemu kształcenia oraz w pracowniach

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczość zapewnia każdemu uczniowi szkoły branżowej miejsce do odbywania praktyki w tym celu skontaktuj się ze Szkołą.

Wymagane dokumenty do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w Opolu – Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej:

– wniosek;

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

– dwa zdjęcia

– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty;

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

– zaświadczenie potwierdzające możliwość realizacji zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Zasady Rekrutacji do Publicznego Technikum w Opolu :

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej na rok szkolny 2021/2022 prowadzi nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

1. technik informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

2. technik programista ( 351406 ), z innowacją security & hacking oraz z innowacją games and robots z wykorzystaniem różnych języków i metod programowania

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

3. technik robotyk (311413), z innowacją technologie robotów mobilnych oraz z innowacją systemy wizyjne

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. Ekspolatacja i programowanie systemów robotyki

4. technik architektury krajobrazu (314202), z innowacją aranżacja wnętrz tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii oraz z innowacją florystyka-hortiterapia

RL.21.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Wykaz przedmiotów punktowanych w Publicznym Technikum w Opolu branych pod uwagę w procesie rekrutacji:

ZawódPrzedmioty uwzględniane przy rekrutacji
Technik informatyk1. j. polski 2. matematyka 3. informatyka 4. j. angielski lub j. niemiecki
Technik programista1. j. polski 2. matematyka 3. informatyka 4. j. angielski lub j. niemiecki
Technik robotyk1. j. polski 2. matematyka 3. informatyka 4. j. angielski lub j. niemiecki
Technik architektury krajobrazu1. j. polski 2. matematyka 3. biologia 4. plastyka

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą,

Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą z pominięciem kryteriów.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponad wojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą z pominięciem kryteriów.

Tryb odwoławczy:

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Publicznego Technikum w Opolu w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

W celu potwierdzenia powyższych kryteriów należy przedłożyć odpowiednie dokumenty.

Wymagane dokumenty:

1)Wydrukowany wniosek po zalogowaniu się na stronie www.opolskie.edu.com.pl, lub ze strony internetowej szkoły,

2)Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej,

3)Oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowym wyniku egzaminu, poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej,

4)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w terminie wskazanym w rozporządzeniu MEN.

5)dwa zdjęcia.

W roku szkolnym 2021/2022 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udzielane są osobiście, lub tel. 532518475, 77 400 7872 lub e-mailowo: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

Rekrutacja 2021/2022 Publiczna Szkoła Policealna w Opolu

Terminy postępowania na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej na rok 2021/2022

Lp. Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd 17 maja 2021 r. do 23 czerwca 2021 r. Od 2 sierpnia 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej o świadectwo szkoły średniejOd 25 czerwca 2021 r. do 13 lipca 2021 r.————————–
3.Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 13 lipca 2021 r.Do 6 sierpnia 2021 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych22 lipca 2021 r. do godz. 12.0013 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00
5.Wydanie przez szkołę skierowani na badania lekarskieOd 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.Od 2 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.
6.Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*.Od 22 lipca 2021 r. do 28 lipca 20212 r.Od 13 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych30 lipca 2021 r. do godz. 12.0023 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie di szkoły w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11 a rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid -19 (Dz. U. Poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Słuchaczu swoje podanie do szkoły możesz wysłać nam drogą mailową na adres: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

Warunki rekrutacji:

 • naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym :

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • 2 zdjęcia legitymacyjne;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat szkoły

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

Planowane kierunki kształcenia w Publicznej Szkole Policealne w roku szkolnym 2021/2022

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikacjęSymbol cyfrowy zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikacjęOznaczenie kwalifikacji zgodnie z podstawą programową i nazwą kwalifikacji
Terapeuta zajęciowy
325907MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Asystent osoby niepełnosprawnej,
341201Z.8Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Technik sterylizacji medycznej
321104MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Podolog
323014MS.X. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
Opiekun medyczny532102
MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Technik administracji
334306AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik usług kosmetycznych
514207AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik farmaceutyczny
321301MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi materiałami medycznymi
Higienistka stomatologiczna
325102MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Asystentka stomatologiczna

325101MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu do gotowości do pracy
Opiekun w domu pomocy społecznej
341203MS.06. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej
Opiekunka środowiskowa
341204MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych
Technik BHP325509BPO.01.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Florysta343203OGR. 01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Chcesz dowiedzieć się o kierunkach kształcenia, masz pytania odnośnie rekrutacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji, czekamy pod numerem telefonu
77 400 7872, 77400 7277

CZEKAMY NA CIEBIE !