Rekrutacja: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

Strona dla kandydata: https://opolskie.edu.com.pl/

Wszystkich kandydatów do szkoły zapraszamy do sekretariatu szkoły na parterze ( pokój nr 1). Komisja rekrutacyjna pracuje w dni robocze w godz. 8.00-15.30.

UWAGA ! PROWADZIMY NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 NA NOWY ZAWÓD W TECHNIKUM

Technik transportu kolejowego (311928)

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Wnioski rekrutacyjne dla kandydatów do szkół do pobrania:

Do pobrania materiały i oświadczenia dla pracodawcy dotyczące kształcenia pracowników młodocianych. Branżowa Szkoła I stopnia w Opolu:

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kształcenia zawodowego kontakt tel. 795587915, tel. 77 4007872

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na e- mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl  oraz tel. 795 587 915

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia
oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty

Punkty za egzamin ósmoklasistyLiczba punktów
Wynik z języka polskiegoWynik w procentach razy 0,35
Wynik z matematykiWynik w procentach razy 0,35
Wynik z języka obcego nowożytnegoWynik w procentach razy 0,3

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem organizowanym przez kuratorów oświaty o zasięgu ponad wojewódzkim.

Zajęte miejsce w konkursieLiczba punktów
 Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego10 pkt.
 Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 pkt.
 Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 pkt.
 Udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim tytuł finalisty konkursu10 pkt.
 Uzyskanie tytułu laureata turnieju4 pkt.
 Uzyskanie tytułu finalisty turnieju3 pkt.
 Zyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego10 pkt.
 Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 pkt.
 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 pkt.
 Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego7 pkt.
 Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 pkt.
 Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego3 pkt.
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowy4 pkt.
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu krajowym3 pkt.
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu wojewódzkim2 pkt.
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu powiatowym1 pkt.
 Stały wolontariat3 pkt.

Zasady zgłoszenia formularza (podania ) elektronicznego do szkoły:

 1. W formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej wybieramy maksymalnie 3 szkoły. W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata.
 2. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania)
 3. Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań) do wyczerpania limitu miejsc.

 Branżowa Szkoła I Stopnia w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej  kształci w zawodach:

– fryzjer (514101),  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

– magazynier- logistyk (432106) AU.22. Obsługa magazynów

– kierowca -mechanik (832201) AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

– mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

– elektromechanik pojazdów samochodowych (741203),  MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

– lakiernik  samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

– blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

– mechanik motocyklowy (723107),  MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

– kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

– cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

– piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

– przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

– kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

– pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

– drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

– kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

– kominiarz (713303),  BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich

– elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

– elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

– murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

– stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

– tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

– krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

– ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

– sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

– monter sieci i instalacji  sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

– betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

– blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

– dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

–  cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

–  mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz w innych zawodach zgodnie z  klasyfikacją szkolnictwa branżowego.

-fotograf (43101), AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

-operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003), TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

-rolnik (613003), RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

-ogrodnik (611303), RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

-operator procesów introligatorskich (732305), PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

-złotnik-jubiler (731305), ST.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

-optyk-mechanik (731104), MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

-mechatronik (742118), EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

-automatyk (731107), ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

-monter stolarki budowlanej  (712906), BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

-monter konstrukcji budowlanych (711102), BD.16. Montaż konstrukcji budowlanych

-monter izolacji przemysłowych (712403), BD.06. Wykonywanie izolacji przemysłowych

-operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308),

-mechanik precyzyjny (731103), MG.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Język obcy do wyboru: język niemiecki lub język angielski.

W branżowej szkole I stopnia zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub w zespołach międzyoddziałowych w Akademii Rzemiosła. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a pracodawcą na zasadach dualnego systemu kształcenia oraz w pracowniach

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczość zapewnia każdemu uczniowi szkoły branżowej miejsce do odbywania praktyki w tym celu skontaktuj się ze Szkołą.

Wymagane dokumenty do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w Opolu – Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej:

– wniosek;

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty;

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

– zaświadczenie potwierdzające możliwość realizacji zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Zasady Rekrutacji do Publicznego Technikum w Opolu :

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej na rok szkolny 2024/2025 prowadzi nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

1. technik informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

2. technik programista ( 351406 ), z innowacją security & hacking oraz z innowacją games and robots z wykorzystaniem różnych języków i metod programowania

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

3. technik architektury krajobrazu (314202), z innowacją aranżacja wnętrz tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii oraz z innowacją florystyka-hortiterapia

RL.21.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4. technik aranżacji wnętrz ( 311224)

BAW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz

B.AW2 Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach obiektów architektonicznych

5. technik logistyk (333107)

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

6. technik transportu kolejowego (311928)

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Wykaz przedmiotów punktowanych w Publicznym Technikum w Opolu  branych pod uwagę w procesie rekrutacji:

ZawódPrzedmioty uwzględniane przy rekrutacji
Technik informatyk1. j. polski 2. matematyka 3. informatyka 4. j. angielski lub j. niemiecki
Technik programista1. j. polski 2. matematyka 3. informatyka 4. j. angielski lub j. niemiecki
Technik aranżacji wnętrz1. j. polski 2. matematyka 3. biologia 4. plastyka
Technik architektury krajobrazu

Technik logistyk

Technik transportu kolejowego
1. j. polski 2. matematyka 3. biologia 4. plastyka

1. j.polski 2. matematyka 3. geografia 5. informatyka

1.j. polski 2. matematyka 3. j. angielski lub j. niemiecki 4. geografia

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

–  wielodzietność rodziny kandydata,

–  niepełnosprawność kandydata,

–  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

–  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

–  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

–  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

–  objęcie kandydata pieczą zastępczą,

Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą z pominięciem kryteriów.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponad wojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą z pominięciem kryteriów.

Tryb odwoławczy:

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  Publicznego Technikum w Opolu w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminach:

*do 23 lipca (w postępowaniu rekrutacyjnym),

*do 14 sierpnia (w postępowaniu uzupełniającym).

Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

W celu potwierdzenia powyższych kryteriów należy przedłożyć odpowiednie dokumenty.

Wymagane dokumenty:

1)Wydrukowany wniosek po zalogowaniu się na stronie www.opolskie.edu.com.pl,

2)Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej,

3)Oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowym wyniku egzaminu, poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej,

4)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w terminie wskazanym w rozporządzeniu MEN.

5)dwa zdjęcia.

W roku szkolnym 2024/2025 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udzielane są osobiście, lub tel. 795587915, 77 400 7872 lub e-mailowo: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

CZEKAMY NA CIEBIE

Chcesz  dowiedzieć się o kierunkach kształcenia, masz pytania odnośnie rekrutacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji, czekamy pod numerem telefonu
77 400 7872, 77400 7277

Rekrutacja 2024/2025 Publiczna Szkoła Policealna w Opolu

Terminy postępowania na semestr pierwszy klasy pierwszej Publicznej Szkoły Policealnej na rok 2024/2025

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym ( w tym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)Terminy w postępowaniu uzupełniającym              ( w tym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd 16 maja 2024 r.                do 21 czerwca 2024 r.Od 26 lipca 2024 r.            do 31 lipca 2024 r.
Od 25 października  2024 r.                do 15 listopada 2024 r.Od 12 grudnia 2024 r.                do 18 grudnia 2024 r.
2.Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 5 lipca 2024 r.Do 31 lipca 2024 r.
Do 02 grudnia 2024 r.Do 20 grudnia 2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych09 lipca 2024 r.                            do godz. 12.008 sierpnia 2024 r.                do godz. 12.00
4 grudnia 2024r   do godz. 12.0010 stycznia 2025 r.                            do godz. 12.00
4.Wydanie przez szkołę skierowani na badania lekarskieOd 16 maja 2024 r. do 10 lipca 2024 r.Od 26 lipca 2024 r.            do 8 sierpnia 2024 r.
Od 25 października  2024 r.                do 6 grudnia 2024 r.Od 13 grudnia 2024 r.                do 10 stycznia 2025 r.
5.Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej  w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*.Od 09 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.Od 8 sierpnia 2024 r.             do 14 sierpnia 2024 r.
Od 4 grudnia 2024r do 11 grudnia  2024 r.Od 13 stycznia 2025 r. do 17 stycznia  2025 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych16 lipca 2024 r.                          do godz. 14.0019 sierpnia 2024r.                 do godz. 12.00
12 grudnia 2024 r.                            do godz. 14.0020 stycznia 2025 r.                            do godz. 14.00
7.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 19 lipca 2024 r.Do 23 sierpnia 2024 r.
16 grudnia 2024 r.Do 23 stycznia 2025 r.
8.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejDo 3 dni od uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 3 dni od uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejDo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektoraDo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), w przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje
w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Warunki rekrutacji:

 • naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;  
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;    
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym :

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • 2 zdjęcia legitymacyjne;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Miejsce składania dokumentów:  sekretariat szkoły

    poniedziałek –  piątek w godz. 8.00 – 15.00

Planowane kierunki kształcenia w Publicznej Szkole Policealne w roku szkolnym 2023/2024

Nazwa zawodu,              w którym wyodrębniono kwalifikacjęSymbol cyfrowy zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację Oznaczenie kwalifikacji zgodnie z podstawą programową i nazwą kwalifikacji
Terapeuta zajęciowy  325907MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Asystent osoby niepełnosprawnej,  341201Z.8Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Technik sterylizacji medycznej  321104MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Podolog  323014MS.X. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
Opiekun medyczny532102  MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Technik administracji  334306AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik usług kosmetycznych  514207AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik farmaceutyczny  321301MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi materiałami medycznymi
Higienistka stomatologiczna  325102MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na  zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Asystentka stomatologiczna    325101MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu do gotowości do pracy
Opiekun w domu pomocy społecznej  341203MS.06. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej
Opiekunka środowiskowa  341204MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych
Technik BHP325509BPO.01.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Florysta343203OGR. 01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

CZEKAMY NA CIEBIE

Chcesz  dowiedzieć się o kierunkach kształcenia, masz pytania odnośnie rekrutacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji, czekamy pod numerem telefonu
77 400 7872, 77400 7277