Materiały do pobrania dla uczniów

Uwaga: 14 i 15 październik 2021r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ( lekcji w tych dniach nie ma)

Uwaga : Informacja dla uczniów klasy I B, którzy uczą się w zawodach:
1. Fryzjer
2. Mechanik pojazdów samochodowych
3. Cukiernik
4. Sprzedawca
5. Kucharz
6. Monter sieci i instalacji sanitarnych
W dniach od 02.11-30.11.2021 r. uczniowie uczestniczą w stacjonarnych zajęciach na turnusie I stopnia dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników , w placówce CKZiU WZDZ w Opolu przy ul. Małopolskiej 18 ( Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego).

 1. E-dziennik : adres strony startowej do logowania: https://uonetplus.vulcan.net.pl/opole.

Informacja dla uczniów klas II Branżowej Szkoły I st. odbywających turnus dokształ. teoretycznego w zawodzie krawiec w roku szkolnym 2021/2022:

CKZ w Zielonej Górze wprowadza na rok szkolny 2021/2022 dla klas II Branżowej Szkoły I st. następujący system kształcenia w zawodzie krawiec w terminie 04.10-31.10.2021 r.: -dwa tygodnie on line 04.10-17.10.2021 r., – dwa tygodnie stacjonarnie 18.10-31.10.2021 r.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

Informacja dot. turnusów dokształ. teoretycznego dla uczniów klasy II Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie stolarz:

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie stolarz w CKZ w Dobrodzieniu odbędzie się w dniach 22.11-17.12.2021 r. INFORMACJA DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DOBRODZIENIU:Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 roku, na podstawie Zarządzenia Dyrektora z dnia 7 grudnia 2020 nr 14/2020, uległa zmianie opłata za czynsz w Internacie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu.Kwota opłaty wynosi 200 zł.(jest możliwość wpłaty na konto ZS w Dobrodzieniu nr konta 48 1020 3668 0000 5602 0359 5766, w dniu przyjazdu należy mieć ze sobą wydruk potwierdzenia przelewu)

Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć.
Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku - w piątki należy opuścić internat maksymalnie do godz. 14:00.
Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:
  - Opłata za pobyt w internacie wynosi 200 złotych jest możliwość wpłaty na konto ZS w Dobrodzieniu,
    nr konta 48 1020 3668 0000 5602 0359 5766, w dniu przyjazdu należy mieć ze sobą wydruk potwierdzenia przelewu)
  - Opłata za wyżywienie wynosi 228 złotych ( stawka za 4 tygodnie, dzienna stawka wynosi 14zł, płatne gotówką w dniu przyjazdu do internatu)
  - Kaucja za wynikłe szkody wynosi 50 zł (płatna gotówką w dniu przyjazdu do Internatu),gdy nic nie zostało zniszczone lub uszkodzone kaucja jest zwracana w pełnej wysokości.
Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie regulamin naszej szkoły.
Pierwszym posiłkiem dla kursantów jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadaniem w dniu wyjazdu.

Informacja dot. turnusów dokształ. teoretycznego dla uczniów klasy II Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie kelner, krawiec i pracownik obsługi hotelowej:

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie kelner w CKZ Zielona Góra odbędzie się w dniach 29.11-22.12.2021 r.

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie pracownik obsługi hotelowej w CKZ Zielona Góra odbędzie się w dniach 03.11-28.11.2021 r.

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie krawiec w CKZ Zielona Góra odbędzie się w dniach 04.10-31.10.2021 r.

Informacje: Uczeń przyjeżdżający na turnus ma obowiązek posiadać:

imienne skierowanie ze szkoły – wzór zamieszczony w terminarzu oraz na zsipkz.zgora.pl,
wydrukowany i podpisany załącznik umieszczony w terminarzu oraz na zsipkz.zgora.pl - oświadczenie rodziców, karta informacyjna oraz ankieta wstępnej kwalifikacji w obliczu COVID-19 (dotyczy uczniów kwaterowanych w internacie),
legitymację szkolną oraz dowód osobisty,
kserokopie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego o zaburzeniach zdrowotnych, potrzebie kształcenia specjalnego, itp.
pieniądze na internat: zakwaterowanie i wyżywienie,
przybory szkolne,
zeszyt z turnusu I i II stopnia (dotyczy uczestników II i III stopnia)
rzeczy osobiste i przybory toaletowe; maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki

Przyjęcia do internatu odbywają się od godziny 11.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnusu. Koszty wyżywienia i zakwaterowania, Zakwaterowanie 140 zł-opłaca uczeń. Wyżywienie stawka dzienna ok. 18 zł/dziennie- opłaca uczeń (3 posiłki). Kaucja 20 zł. Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie można uregulować poprzez wpłatę w kasie ZSiPKZ lub przelewem na konto: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, w tytule podając: za pobyt i wyżywienie (imię i nazwisko ucznia). Bank PKO BP oddział w Zielonej Górze 03 1020 5402 0000 0102 0248 0150

Informacja dot. turnusów dokształ. teoretycznego dla uczniów klasy II Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych w CKZ Głubczyce przy Zespole Szkół Mechanicznych odbędzie się w dniach 01.09-24.09.2021 r. Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć (internat nasz nie jest otwarty w niedzielę). Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku. Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:

   - Opłata za pobyt wynosi 170 złotych/ za miesiąc pobytu
   - Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 20 zł osobo/dzień,
   - Kaucja za wynikłe szkody wynosi 50 zł, gdy nic nie zostało zniszczone lub uszkodzone kaucja jest zwracana w pełnej wysokości.

Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie regulamin naszej szkoły.

Nowy plan lekcji obowiązujący od 24 maja 2021r. ( nauka stacjonarna w szkole);

Nowy plan lekcji obowiązujący od 17 maja 2021r. ( nauka stacjonarna w szkole);

UWAGA ! 04-05.05.2021 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych w naszej szkole.

Turnus dokształcania teoretycznego w terminie 17.05-16.06.2021 r. w CKZ w Zielonej Górze, będzie odbywał się on line na platformie moodle. Na adres mailowy ucznia wysyłany zostanie link aktywacyjny do ww platformy.
Uczniowie będą realizowali zajęcia zdalne zgodnie z planem zajęć CKZ Zielona Góra, umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.zsipkz.zgora.pl oraz na https://edudziennik.pl/
Turnus dotyczy zawodów: kelner, pracownik obsługi hotelowej.

Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Opolu informuje, że TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I STOPNIA, który rozpoczyna się 19 kwietnia i potrwa do 14 maja 2021r odbywać się będzie na dzień dzisiejszy w formie zdalnej.
Na stronie WZDZ ( http://www.wzdz.opole.pl) w zakładce oferta-turnusy klasa I zamieszczane będą co tydzień materiały dla uczniów.

TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I STOPNIA w CKZ w Dobrodzieniu (zawód stolarz), który rozpoczyna się 19 kwietnia i potrwa do 14 maja 2021r, odbywać się będzie w formie zdalnej, na platformie MS teams. Hasło i login oraz rozkład zajęć wysłane zostaną na adres mailowy ucznia.

2. Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.03.2021 – 31.05.2021. Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 r. wyniosło – 5.457,98 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 136). I rok nauki – nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia 272,90 zł brutto, II rok nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 327,48 zł brutto, III rok nauki – nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia 382,06 zł brutto, przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 218,32 zł brutto.

Kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

Lista podręczników dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Technikum w Opolu i Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu, na rok szkolny 2020/2021