Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia branżowa szkoła I stopnia:

 • fryzjer (514101),  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
 • mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych (741203),  MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • lakiernik  samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
 • blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy (723107),  MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • złotnik-jubiler (731305), ST.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
 • kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
 • przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 • pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
 • kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich
 • kominiarz (713303),  BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich 
 • elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
 • krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • kowal (722101), MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
 • ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 
 • monter sieci i instalacji  sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych
 • dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
 • cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich
 • rolnik (613003), RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ogrodnik (611303), RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 • operator procesów introligatorskich (732305), PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • fotograf (43101), AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003), TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • optyk-mechanik (731104), MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
 • mechatronik (742118), EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • automatyk (731107), ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • monter stolarki budowlanej  (712906), BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej
 • monter konstrukcji budowlanych (711102), BD.16. Montaż konstrukcji budowlanych
 • monter izolacji przemysłowych (712403), BD.06. Wykonywanie izolacji przemysłowych
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308),
 • mechanik precyzyjny (731103), MG.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
 • oraz w innych zawodach zgodnie z  klasyfikacją szkolnictwa branżowego.

W branżowej szkole I stopnia zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub w zespołach międzyoddziałowych w Akademii Rzemiosła. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a pracodawcą na zasadach dualnego systemu kształcenia oraz
w pracowniach.

Kierunki kształcenia Technikum

Publiczne Technikum w Opolu Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej – wyróżniające się przygotowanymi we współpracy z pracodawcami innowacjami, kształci w następujących zawodach:

1. Technik  informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

2. Technik programista (351406)

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

3. Technik architektury krajobrazu (314202)

To zawód twórczy, w którym kluczową rolę odgrywa poczucie estetyki i zdolności plastyczne. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

R.21.  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22.  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4. Technik logistyk (333107), z innowacją zarządzanie produkcji oraz z innowacją wojskową,

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
SPL.01. Obsługa magazynów.
SPL.04. Organizacja transportu.

5. Technik aranżacji wnętrz ( 311224)

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

B.AW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz

B.AW2 Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach obiektów architektonicznych

W technikum praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców.

Kierunki kształcenia Szkoła Policealna

Publiczna Szkoła Policealna Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej kształci w zawodach:

Terapeuta zajęciowy/ 325907MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Asystent osoby niepełnosprawnej/ 341201Z.8Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Technik sterylizacji medycznej/ 321104MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Podolog/  323014MS.X. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
Opiekun medyczny/ 532102MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Technik administracji/ 334306AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik usług kosmetycznych/ 514207  AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik farmaceutyczny/ 321301MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi materiałami medycznymi
Higienistka stomatologiczna/ 325102MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na  zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Asystentka stomatologiczna/ 325101MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu do gotowości do pracy
Opiekun w domu pomocy społecznej/ 341203MS.06. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej
Opiekunka środowiskowa,/341204MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych
Technik BHP/ 325509BPO.01.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Florysta/ 343203OGR. 01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

W szkole policealnej praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców.