Egzaminy Czeladnicze i Mistrzowskie

Związek Rzemiosła Polskiego z ogromną satysfakcją informuje, że od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana skorzystają zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju doprowadził ten, ważny projekt, do finału. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że jako pierwsza społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego, wprowadza te rozwiązanie dla swoich członków. To niezwykle ważne, ponieważ żyjemy w ciągle zmieniających się czasach, a Internet jest obecnie głównym nośnikiem informacji – zaznacza Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG

Od dzisiaj wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski zostaną obligatoryjnie objęci, tym rozwiązaniem. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października br., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych jest dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG.

Tryb postępowania i nowe dane w CEIDG

Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października br. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października br. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:

data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
nazwa zawodu,
symbol cyfrowy zawodu,
data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG. To dobra okazja do zaprezentowania swoich umiejętności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To także doskonała promocja wszystkich przedsiębiorców reprezentujących zawody rzemieślnicze – podkreśla Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

Wniosek o wpis w CEIDG w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Skargi na działanie izb rzemieślniczych w zakresie dopisywanych informacji w CEIDG, będzie rozpatrywał Związek Rzemiosła Polskiego.

Egzaminy kwalifikacyjne

Izba Rzemieślnicza w Opolu przeprowadza egzaminy mistrzowskie i czeladnicze w następujących zawodach:

 • Betoniarz
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Blacharz samochodowy
 • Blacharz izolacji przemysłowych
 • Brukarz
 • Cieśla
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Florysta
 • Fryzjer
 • Kamieniarz
 • Kelner
 • Kominiarz
 • Kosmetyczka
 • Krawiec
 • Kucharz
 • Lakiernik
 • Lakiernik samochodowy
 • Malarz-tapeciarz
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter-elektronik
 • Monter instalacji gazowych
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz
 • Murarz-tynkarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Piekarz
 • Posadzkarz
 • Rzeźnik-wędliniarz
 • Wędliniarz
 • Wizażystka/Stylistka
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Złotnik-jubiler

Wymagania stawiane kandydatom na czeladnika

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb

rzemieślniczych.
Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu
wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach
wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Do egzaminu czeladniczego może przystąpić zarówno osoba dorosła jak i uczeń – pracownik młodociany
jeśli spełni jeden z następujących warunków:

 1. Ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie
  teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub formach pozaszkolnych;
 2. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła
  kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych
  wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin.
 3. Jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art.53c ustawy z dnia 20
  kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej
  trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin.
 5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowe, dotychczasowej szkoły
  ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1
  stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w
  którym zdaje egzamin.
 6. Posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zadaje egzamin
  oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin.
 7. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
  zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w
  zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania
  zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia z zdaniu egzaminu
  sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu
  kwalifikacji zawodowej.
  Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa komplet dokumentów
  zawierający:
  – wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
  – świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum albo
  ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu
  teoretycznym kandydata do egzaminu.
  – umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie ukończenia nauki
  zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez cech (jeżeli pracodawca jest
  członkiem cechu)
  – w przypadku pobierania nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o
  pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole- zaświadczenie o
  okresie nauki zawodu
  – fotografię (aktualną, czytelnie podpisaną o wymiarach 35mm x 45mm)
  – potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (opłatę można dokonać w kasie izby lub na
  konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568

Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą.

Struktura egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: etapu praktycznego i etapu teoretycznego (część pisemna i ustna).

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych u członka komisji egzaminacyjnej i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
Etap pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Kandydat na czeladnika samodzielnie udziela odpowiedzi z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

Czas trwania części pisemnej egzaminu nie może być krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 210 minut.
Zdający odpowiada na siedem pytań z każdego tematu egzaminu, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym przygotowanym przez izbę rzemieślniczą. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi.

Etap ustny egzaminu czeladniczego polega na samodzielnym udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. W części ustnej zdający losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań zdający ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ustnej etapu teoretycznego egzaminu.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu. Kandydat zdał egzamin jeżeli z  etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał  co najmniej oceny dostateczne.

Osoby, które nie zdały egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu.

EUROPASS – Suplement

Suplement do Świadectwa Czeladniczego

Osoby, które uzyskały świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania  suplementu do świadectwa czeladniczego.
Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim, a na życzenie również w języku angielskim.