Elektromechanik – Branżowa Szkoła I Stopnia

Elektromechanik, partner strategiczny szkoły:

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektromechanik, symbol cyfrowy 741201, w którym wyodrębniono kwalifikację EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, potrafi:

-montować maszyny i urządzenia elektryczne,

-montować osprzęt maszyn i urządzeń elektrycznych,

-wykonywać pomiary mechaniczne i elektryczne,

-określać stan techniczny maszyn i urządzeń,

-wykonywać czynności konserwacyjne maszyn i urządzeń,

-obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne,

-lokalizować uszkodzenia w maszynach i urządzeniach,

-wymieniać uszkodzone części maszyn i urządzeń elektrycznych,

-stosować prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych i elektronicznych,

            w zakresie wykonywanych zadań zawodowych

przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

─-udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz stanach zagrożenia i zdrowia i życia,

─-stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz

 -przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

posługiwać się językiem obcym w zakresie realizowanych zadań zawodowych.

Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.

Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w:

 – przedsiębiorstwach przemysłowych

 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych
 • przedsiębiorstwach przemysłowych
 • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń elektrycznych
 • Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie.

Rynek pracy

Elektromechanik może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia i maszyny elektryczne lub w sektorze usługowym, czyli w serwisach naprawczych. Inne miejsca pracy elektromechanika to na przykład:

 • Wydziały szkół technicznych
 • Zakłady energetyczne
 • Zakłady przemysłu elektromagnetycznego
 • Zakłady przemysłu chemicznego
 • Transport kolejowy
 • Transport miejski

Posiadacz dyplomu zawodowy w zawodzie elektromechanik, w którym wyodrębniono kwalifikacje ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w rzeczywistych warunkach pracy powinien posiadać m.in. następujące umiejętności:

 • określać parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną, przepisami i normami podczas prac montażowych, instalacyjnych i eksploatacyjnych,
 • przestrzegać zaleceń producenta podczas instalowania i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • stosować przepisy bhp, ochrony przeciwporażeniowej i ppoż. oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy,
 • wskazać podstawowe rodzaje dokumentacji technicznej występującej w pracy na określonym stanowisku,
 • zainstalować maszyny i urządzenia elektryczne zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • uruchomić maszyny i urządzenia elektryczne oraz sprawdzić poprawność ich pracy,
 • wykonać przeglądy techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dokonać okresowych konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • zlokalizować i usunąć drobne usterki w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
 • wykonać drobne prace podczas remontu maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dokonać regulacji parametrów aparatury sterującej i zabezpieczającej,
 • przygotować elementy i podzespoły do montażu,
 • wykonać montaż elementów i podzespołów zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • uruchomić zmontowane podzespoły i urządzenia elektryczne,
 • posłużyć się elektronarzędziami i narzędziami z napędem pneumatycznym,
 • odczytać schematy elektryczne ideowe i montażowe urządzeń,
 • przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych prac i usunąć zauważone usterki,
 • posłużyć się dokumentacją techniczną, katalogami, normami oraz przepisami budowy maszyn i urządzeń.

Branża elektroenergetyczna należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w tym zawodzie. Elektromechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w firmach branży elektrycznej jak i w innych podmiotach, gdzie istnieją stanowiska związane z szeroko rozumianą eksploatacją energii elektrycznej w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Elektromechanicy są obecni praktycznie we wszystkich zakładach produkcyjnych i usługowych, w których produkuje się i użytkuje i naprawia maszyny i urządzenia elektryczne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie elektrycznej, elektromechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie na zawody podobne branżowo, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Elektromechanik

Absolwent w zawodzie elektromechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
 • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu

 • monter maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
 • pracownik serwisu urządzeń dźwigowych,
 • monter silników elektrycznych,
 • diagnostyk urządzeń elektrycznych,
 • monter instalacji elektrycznych,
 • monter sieci elektroenergetycznych,

Perspektywa zatrudnienia

 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady energetyczne,
 • serwisy elektronarzędzi,
 • zakłady usługowe naprawiające silniki elektryczne,
 • przemysł maszynowy,

budowy sieci energetycznych zakłady diagnostyki maszyn elektryczny

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej zyskała nowego partnera strategicznego– Toyota Szic Opole. Zapewniamy uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia możliwość kształcenia w zawodach branży mechanicznej przy użyciu najnowszego sprzętu, wyposażenie pracowni zawodowych- sprzęt i urządzenia stosowane przy budowie napędów hybrydowych, organizację praktyk i staży uczniowskich, wizyt studyjnych oraz realizację wspólnych projektów we współpracy z Politechniką Opolską.