Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Daje możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.
Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Kurs uruchamiany jest przy minimalnej liczbie 20 osób w grupie.

Roczne kwalifikacyjne kursy zawodowe :
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe można zgłaszać się wypełniając wniosek:
• osobiście: w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00; email: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl
Jakie dokumenty należy złożyć?
-świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
-wniosek,
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Dokumenty należy składać od dnia 15.05.2023 r.