24 stycznia: Międzynarodowy Dzień Edukacji

Międzynarodowy Dzień Edukacji obchodzony będzie po raz trzeci, w tym roku pod hasłem „Odbudowy i przywrócenia do życia edukacji dla pokolenia COVID-19” (Recover and Revitalize Education for the COVID-19 Generation).

Obchody Dnia przypadają w okresie szczególnie intensywnego rozwoju pandemii, która spowodowała już ogromne zakłócenia w funkcjonowaniu systemów edukacji na świecie, o niespotykanej dotąd skali i skutkach, z którymi będziemy się mierzyć prawdopodobnie przez kilka kolejnych dekad.

Zamknięcie szkół, uczelni wyższych i innych instytucji edukacyjnych, a także przerwanie wielu programów służących upowszechnianiu umiejętności czytania i pisania oraz uczenia się przez całe życie, wpłynęło na losy ponad 1,6 miliarda uczniów w ponad 190 krajach. Wraz z nowym rokiem czas na odbudowę i wzmocnienie edukacji poprzez zacieśnienie współpracy i międzynarodowej solidarności, tak aby edukacja, zarówno podstawowa, jak i całożyciowa, znalazły się wśród zadań priorytetowych w planie odbudowy naszego życia po pandemii.

Edukacja jest prawem człowieka, a jednocześnie dobrem publicznym i publiczną odpowiedzialnością. Bez powszechnie dostępnej wysokiej jakości edukacji, sprzyjającej włączeniu społecznemu, nie uda się osiągnąć równości płci ani przerwać kręgu ubóstwa, którego ofiarami są obecnie na świecie miliony dzieci, młodzieży i dorosłych. 258 milionów młodych ludzi nie chodzi do szkoły; 617 milionów dzieci i nastolatków nie potrafi czytać ani wykonywać podstawowych działań matematycznych; mniej niż 40 procent dziewcząt w Afryce Subsaharyjskiej kończy szkołę ponadpodstawową, a około cztery miliony dzieci i młodzieży uchodźców nie uczęszcza do żadnych szkół, wobec czego ich prawo do edukacji jest codziennie łamane. Pandemia COVID-19 przyczynia się znacząco do dalszego pogłębienia nierówności w dostępie do edukacji, nawet w podstawowym wymiarze.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją nr A/RES/73/25, podjętą w 2018 r., ogłosiło 24 stycznia Międzynarodowym Dniem Edukacji, dla podkreślenia jej roli w budowaniu równowagi rozwojowej i pokoju na świecie.

Tegoroczne obchody Dnia mają na celu:

Podtrzymanie zobowiązań i potwierdzenie planowanych działań dla ochrony i rozwoju edukacji na świecie, zwiększenia dostępu do wszystkich poziomów edukacji i zmniejszenia skali wykluczeń młodych ludzi z systemu nauczania.
Przedstawienie inicjatyw podejmowanych przez rządy, organizacje pozarządowe, instytucje międzynarodowe i edukatorów na całym świecie, służących wzmocnieniu roli edukacji w rekonstrukcji życia po pandemii i przywróceniu jej znaczenia w realizacji celu równego i pełnego dostępu do wszystkich poziomów edukacji dla wszystkich.
Prezentację najlepszych praktyk odpowiedniego finansowania edukacji, kierowanych do grup najbardziej potrzebujących lub znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których problemy zostały zauważone w Światowym Raporcie UNESCO na temat Edukacji, opublikowanym w 2020 r.
Wysłuchanie głosu pokolenia COVID-19, jego obaw i nadziei wobec przyszłości naznaczonej recesją i kryzysem w wyniku pandemii, jak również postępujących zmian klimatycznych.

Obchody Dnia podzielone będą w tym roku na trzy działy tematyczne: bohaterowie uczenia się, innowacje i finansowanie. Głównymi organizatorami będą UNESCO w Paryżu, biuro Organizacji w Nowym Jorku, Sekretariat ONZ, Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji oraz Centrum Studiów Interdyscyplinarnych (CRI) i partnerzy zrzeszeni w Globalnej Koalicji na rzecz Edukacji. CRI oraz UNESCO zainicjowały także wspólnie Festiwal Planety Nauki, mający na celu prezentację i uhonorowanie wszelkich form uczenia się we wszystkich możliwych kontekstach oraz stworzenie możliwości dzielenia się innowacyjnymi rozwiązaniami, pozwalającymi na wykorzystanie potencjału edukacyjnego każdego ucznia, niezależnie od jego pochodzenia, wieku i miejsca zamieszkania. Podczas festiwalu wyłonieni zostaną także zwycięzcy konkursu na esej „Mały książę” („Le Petit Prince”).
źródło: Polski Komitet ds. UNESCO