Szkoła Policealna

Wniosek kandydata Szkoła Policealna

Szkoła Policealna prowadzi kształcenie w zawodach:

1) Technik BHP (325509),
kwalifikacje zawodowe:
–  BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

2) Florysta (343203),
kwalifikacje zawodowe:
– OGR. 01 Wykonywanie kompozycji florystycznych.

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz zdania egzaminu zawodowego. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.
Szkoła współpracuje z Pracodawcami w celu nabywania przez słuchaczy umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonania zawodu poprzez:

a) praktyki zawodowe,
b) staże uczniowskie,
c) klasy patronackie,
d) wyjazdy studyjne,
e) inne formy.