Szkoła Policealna

Wniosek kandydata Szkoła Policealna

Rekrutacja 2022/2023 Publiczna Szkoła Policealna w Opolu

Terminy postępowania na semestr pierwszy klasy pierwszej Publicznej Szkoły Policealnej na rok 2022/2023

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym ( w tym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)Terminy w postępowaniu uzupełniającym              ( w tym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd 16 maja 2022 r.                do 24 czerwca 2022 r.Od 1 sierpnia 2022 r.            do 5 sierpnia 2022 r.
Od 26 października  2022 r.                do 18 listopada 2022 r.Od 14 grudnia 2022 r.                do 19 grudnia 2022 r.
2.Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 13 lipca 2022 r.Do 5 sierpnia 2022 r.
Do 21 listopada 2022 r.Do 20 grudnia 2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych20 lipca 2022 r.                            do godz. 12.0012 sierpnia 2022 r.                do godz. 12.00
2 grudnia 2022 r.                            do godz. 12.009 stycznia 2022 r.                            do godz. 12.00
4.Wydanie przez szkołę skierowani na badania lekarskieOd 17 maja 2022 r. do 26 lipca 2022 r.Od 2 sierpnia 2022 r.            do 12 sierpnia 2022 r.
Od 26 października  2022 r.                do 7 grudnia 2022 r.Od 14 grudnia 2022 r.                do 13 stycznia 2022 r.
5.Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej  w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*.Od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.Od 12 sierpnia 2022 r.             do 19 sierpnia 2022 r.
Od 2 grudnia 2022 r. do 9 grudnia  2022 r.Od 11 stycznia 2022 r. do 19 stycznia  2022 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych28 lipca 2022 r.                          do godz. 14.0023 sierpnia 2022r.                 do godz. 12.00
12 grudnia 2022 r.                            do godz. 14.0020 stycznia 2023 r.                            do godz. 14.00
7.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 sierpnia 2022 r.Do 24 sierpnia 2022 r.
15 grudnia 2022 r.Do 23 stycznia 2023 r.
8.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejDo 3 dni od uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 3 dni od uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejDo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektoraDo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora

1.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11 a rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid -19 (Dz. U. Poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. Z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.), w przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Słuchaczu swoje podanie do szkoły możesz wysłać nam drogą mailową na adres: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

Warunki rekrutacji:

 • naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;  
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;    
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym :

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • 2 zdjęcia legitymacyjne;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Miejsce składania dokumentów:  sekretariat szkoły

    poniedziałek –  piątek w godz. 8.00 – 15.00

Planowane kierunki kształcenia w Publicznej Szkole Policealne w roku szkolnym 2022/2023

Nazwa zawodu,              w którym wyodrębniono kwalifikacjęSymbol cyfrowy zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację Oznaczenie kwalifikacji zgodnie z podstawą programową i nazwą kwalifikacji
Terapeuta zajęciowy  325907MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Asystent osoby niepełnosprawnej,  341201Z.8Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Technik sterylizacji medycznej  321104MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Podolog  323014MS.X. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
Opiekun medyczny532102  MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Technik administracji  334306AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik usług kosmetycznych  514207AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik farmaceutyczny  321301MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi materiałami medycznymi
Higienistka stomatologiczna  325102MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na  zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Asystentka stomatologiczna    325101MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu do gotowości do pracy
Opiekun w domu pomocy społecznej  341203MS.06. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej
Opiekunka środowiskowa  341204MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych
Technik BHP325509BPO.01.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Florysta343203OGR. 01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

CZEKAMY NA CIEBIE

Chcesz  dowiedzieć się o kierunkach kształcenia, masz pytania odnośnie rekrutacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji, czekamy pod numerem telefonu
77 400 7872, 77400 7277

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz zdania egzaminu zawodowego. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.
Szkoła współpracuje z Pracodawcami w celu nabywania przez słuchaczy umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonania zawodu poprzez:

a) praktyki zawodowe,
b) staże uczniowskie,
c) klasy patronackie,
d) wyjazdy studyjne,
e) inne formy.