Szkoła Policealna

Wniosek dla kandydata do Publicznej Szkoły Policealnej

Rekrutacja 2024/2025 Publiczna Szkoła Policealna w Opolu

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym ( w tym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)Terminy w postępowaniu uzupełniającym              ( w tym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd 16 maja 2024 r.                do 21 czerwca 2024 r.Od 26 lipca 2024 r.            do 31 lipca 2024 r.
Od 25 października  2024 r.                do 15 listopada 2024 r.Od 12grudnia 2024 r.                do 18 grudnia 2024 r.
2.Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.Do 5 lipca 2024 r.Do 31 lipca 2024 r.
Do 02 grudnia 2024 r.Do 20 grudnia 2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych09 lipca 2024 r.                            do godz. 12.008 sierpnia 2024 r.                do godz. 12.00
4 grudnia 2024 r.                            do godz. 12.0010 stycznia 2025 r.                            do godz. 12.00
4.Wydanie przez szkołę skierowani na badania lekarskieOd 16 maja 2024 r. do 10 lipca 2024 r.Od 26 lipca 2024 r.            do 8 sierpnia 2024 r.
Od 25 października  2024 r.                do 6 grudnia 2024 r.Od 13 grudnia 2024 r.                do 10 stycznia 2025 r.
5.Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej  w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*.Od 09 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.Od 8 sierpnia 2024 r.             do 14 sierpnia 2024 r.
Od 4 grudnia 2024 r. do 11 grudnia  2024 r.Od 13 stycznia 2025 r. do 17 stycznia  2025 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych16 lipca 2024 r.                          do godz. 14.0019 sierpnia 2024r. do godz. 12.00
12 grudnia 2024 r.                            do godz. 14.0020 stycznia 2025 r.                            do godz. 14.00
7.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 18 lipca 2024 r.Do 23 sierpnia 2024 r.
16 grudnia 2024 r.Do 23 stycznia 2025 r.
8.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejDo 3 dni od uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 3 dni od uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejDo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektoraDo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), w przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Warunki rekrutacji:

 • naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;  
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;    
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym :

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • 2 zdjęcia legitymacyjne;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Miejsce składania dokumentów:  sekretariat szkoły

    poniedziałek –  piątek w godz. 8.00 – 15.00

Planowane kierunki kształcenia w Publicznej Szkole Policealne w roku szkolnym 2023/2024

Nazwa zawodu,              w którym wyodrębniono kwalifikacjęSymbol cyfrowy zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację Oznaczenie kwalifikacji zgodnie z podstawą programową i nazwą kwalifikacji
Terapeuta zajęciowy  325907MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Asystent osoby niepełnosprawnej,  341201Z.8Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Technik sterylizacji medycznej  321104MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Podolog  323014MS.X. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
Opiekun medyczny532102  MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Technik administracji  334306AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik usług kosmetycznych  514207AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik farmaceutyczny  321301MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi materiałami medycznymi
Higienistka stomatologiczna  325102MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na  zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Asystentka stomatologiczna    325101MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu do gotowości do pracy
Opiekun w domu pomocy społecznej  341203MS.06. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej
Opiekunka środowiskowa  341204MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych
Technik BHP325509BPO.01.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Florysta343203OGR. 01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

CZEKAMY NA CIEBIE

Chcesz  dowiedzieć się o kierunkach kształcenia, masz pytania odnośnie rekrutacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji, czekamy pod numerem telefonu
77 400 7872, 77400 7277

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz zdania egzaminu zawodowego. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.
Szkoła współpracuje z Pracodawcami w celu nabywania przez słuchaczy umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonania zawodu poprzez:

a) praktyki zawodowe,
b) staże uczniowskie,
c) klasy patronackie,
d) wyjazdy studyjne,
e) inne formy.