Szkoła Branżowa I Stopnia

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

Strona dla kandydata: https://opolskie.edu.com.pl/

W Szkole Branżowej I stopnia  zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły branżowej są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i organizowane w oddziałach.

Zawody, w których uczą się uczniowie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z jej organami, uwzględniając potrzeby młodzieży i możliwości szkoły.

Branżowa Szkoła I Stopnia o 3-letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia o 3-letnim okresie nauczania, istnieje możliwość kontynuacji  kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia, w której abiturient będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zdaniu drugiej kwalifikacji
 w zawodzie uzyskać wykształcenie na poziomie technikum.

Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub w zespołach międzyoddziałowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a pracodawcą na zasadach dualnego systemu kształcenia lub w pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia praktycznego.

Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. W oddziałach wielozawodowych zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego odbywają się na terenie szkoły; zajęcia w ramach kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają się na kursach, zaś praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców. Zasady organizowania kursów określają odrębne przepisy.

Zawody, w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj
i zakres zdobywanych umiejętności określają plany i programy nauczania sporządzane
w oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.

Pracodawca, zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu, jest zobowiązany:

1) realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla szkoły branżowej, zamieszczone w dokumentacji programowej dla danego zawodu;

2) zapewnić osoby szkolące młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

Młodociany, kończąc naukę zawodu, może zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej  kształci w zawodach:

fryzjer (514101),  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

magazynier- logistyk (432106) AU.22. Obsługa magazynów

kierowca -mechanik (832201) AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych (741203),  MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

lakiernik  samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

mechanik motocyklowy (723107),  MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

kominiarz (713303),  BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich

elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

monter sieci i instalacji  sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

–  cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

–  mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz w innych zawodach zgodnie z  klasyfikacją szkolnictwa branżowego.

fotograf (43101), AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003), TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

rolnik (613003), RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

ogrodnik (611303), RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

operator procesów introligatorskich (732305), PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

złotnik-jubiler (731305), ST.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

optyk-mechanik (731104), MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

mechatronik (742118), EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

automatyk (731107), ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

monter stolarki budowlanej  (712906), BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

monter konstrukcji budowlanych (711102), BD.16. Montaż konstrukcji budowlanych

monter izolacji przemysłowych (712403), BD.06. Wykonywanie izolacji przemysłowych

operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308),

mechanik precyzyjny (731103), MG.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

  • oraz w innych zawodach zgodnie z  klasyfikacją szkolnictwa branżowego.