Szkoła Branżowa I Stopnia

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej do pobrania

W Szkole Branżowej I stopnia  zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły branżowej są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i organizowane w oddziałach.

Zawody, w których uczą się uczniowie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z jej organami, uwzględniając potrzeby młodzieży i możliwości szkoły.

Branżowa Szkoła I Stopnia o 3-letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia o 3-letnim okresie nauczania, istnieje możliwość kontynuacji  kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia, w której abiturient będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zdaniu drugiej kwalifikacji
 w zawodzie uzyskać wykształcenie na poziomie technikum.

Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub w zespołach międzyoddziałowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a pracodawcą na zasadach dualnego systemu kształcenia lub w pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia praktycznego.

Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. W oddziałach wielozawodowych zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego odbywają się na terenie szkoły; zajęcia w ramach kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają się na kursach, zaś praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców. Zasady organizowania kursów określają odrębne przepisy.

Zawody, w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj
i zakres zdobywanych umiejętności określają plany i programy nauczania sporządzane
w oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.

Pracodawca, zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu, jest zobowiązany:

1) realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla szkoły branżowej, zamieszczone w dokumentacji programowej dla danego zawodu;

2) zapewnić osoby szkolące młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

Młodociany, kończąc naukę zawodu, może zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej  kształci w zawodach:

 • fryzjer (514101),  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
 • mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych (741203),  MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • lakiernik  samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
 • blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy (723107),  MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
 • przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 • pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
 • kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich
 • kominiarz (713303),  BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich 
 • elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
 • krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • kowal (722101), MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
 • ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 
 • monter sieci i instalacji  sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych
 • dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
 • cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • oraz w innych zawodach zgodnie z  klasyfikacją szkolnictwa branżowego.