Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Wybierz zawód przyszłości już dziś !!!

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczość zapewnia każdemu uczniowi szkoły branżowej miejsce do odbywania praktyki w tym celu skontaktuj się ze Szkołą.

Wymagane dokumenty do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w Opolu – Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej:

1)Wydrukowany wniosek po zalogowaniu się na stronie www.opolskie.edu.com.pl, lub ze strony internetowej szkoły; 2) Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, 3)dwa zdjęcia, –4)Oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowym wyniku egzaminu, poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, 5) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 6) zaświadczenie potwierdzające możliwość realizacji zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Wymagane dokumenty do klasy I Publicznego Technikum w Opolu:

1)Wydrukowany wniosek po zalogowaniu się na stronie www.opolskie.edu.com.pl, lub ze strony internetowej szkoły, 2)Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, 3)Oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowym wyniku egzaminu, poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, 4)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w terminie wskazanym w rozporządzeniu MEN., 5)dwa zdjęcia.

Zasady zgłoszenia formularza (podania ) elektronicznego do szkoły:

  1. W formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej wybieramy maksymalnie 3 szkoły. W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata.
  2. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania)
  3. Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań) do wyczerpania limitu miejsc.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kształcenia zawodowego kontakt tel. 532 518 475, tel. 77 4007872
Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na e- mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl oraz tel. 532 518 475, tel. 795 587 915

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

TerminCzynność
od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
od 17 maja do
26 lipca 2021
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 25 czerwca do 14 lipca 2021 do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
do 14 lipca 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 21 lipca 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
22 lipca 2021Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 23 lipca do 30 lipca 2021 do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **
2 sierpnia 2021 do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych