Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Daje możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wszystkie kwalifikacyjne kursy zawodowe są BEZPŁATNE. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Absolwenci uzyskują:

  • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
  • po zdaniu egzaminu zawodowego (jest przeprowadzany w szkole, nieodpłatnie) możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód. Warunek:  posiadanie wykształcenia średniego
  • dodatkowe kwalifikacje zawodowe, możliwość szybkiego przekwalifikowania się, zwiększenie szans przy poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy

Kurs uruchamiany jest przy minimalnej liczbie 20 osób w grupie.

Oferujemy kształcenie w zawodach:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące na rok szkolny 2023/2024 na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone  przez Szkołę:

  1. Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z wymaganą dokumentacją – od 15 maja 2023 r. Rozpoczęcie kursu jest uzależnione od uzyskania 20 osób chętnych słuchaczy na danym kursie.

1. Terminarz rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Lp. Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie przez kandydatów do szkoły wniosków wraz z  innymi załącznikami.od 15 maja do 23 czerwca 2023 r.od 01 do 04 sierpnia 2023 r.  
2.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 18 lipca 2023 r.  do godz. 14.0014 sierpnia 2023r. do godz. 12.00
3.Ogłoszenie list słuchaczy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.26 lipca 2023 r. do godz. 12.0021 sierpnia 2023r.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe można zgłaszać się wypełniając wniosek:
• osobiście: w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00; email: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

Jakie dokumenty należy złożyć?

-świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,

-wniosek,

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wniosek do pobrania: kkz-wniosek-1.pdf