Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2021/22

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2021/22

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym można składać w sekretariacie szkoły do 10 września 2021r, (po tym terminie można dalej dokonywać zakupów).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie szkoły, powyżej do pobrania, a szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania . 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie zakupu:

 •         podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
 •         podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
 •         materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego
 •         materiałów ćwiczeniowych

materiał edukacyjny informacja:

 1. materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym, mający postać papierową lub elektroniczną,
 2. materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu, mający postać papierową lub elektroniczną.

materiał ćwiczeniowy:
materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności

Wysokość dofinansowania

 •         branżowa szkoła I i II stopnia do kwoty 390 zł
 •         technikum do kwoty 445 zł

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest: 

 •  faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego
 •  rachunek
 •  paragon
 •  oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację:

„Rozliczam wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022”

Podpis rodzica/opiekuna prawnego