CUKIERNIK- rzemiosło, tradycja i nowoczesność!

Cukiernik

Pamiętaj dodatkowo tylko w naszej szkole przygotujemy cię do egzaminu czeladniczego w zawodzie cukiernik!!!

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik, symbol cyfrowy 751201, w którym wyodrębniono kwalifikację

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych, potrafi:

−oceniać jakość surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów oraz wyrobów cukierniczych,

−dobierać surowce, dodatki do żywności, materiały pomocnicze oraz półprodukty w procesie produkcji wyrobów cukierniczych,

−produkować wyroby cukiernicze zgodnie z zaplanowanym procesem technologicznym, przepisami prawa oraz systemami jakości,

−wykonywać i dobierać elementy dekoracyjne w procesie produkcji wyrobów cukierniczych,

−prowadzić racjonalną gospodarkę magazynową cukierniczych środków produkcji i wyrobów gotowych,

−dobierać sprzęt i obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji cukierniczej,

–wykonywać czynności zawodowe z wykorzystaniem technik komputerowych

 W zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

–przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

–udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

–stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,

–posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

Głównym celem pracy cukiernika jest produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów. Cukiernik odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów oraz dodatków do produkcji.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w cukierniach, firmach produkujących wyroby cukiernicze, w barach i restauracjach, hotelach, przy przygotowywaniu deserów oraz prowadząc własną działalność gospodarczą. Zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie Rzemieślniczej w Opolu będą miejscem dobrej praktyki zawodowej dla Ciebie.

 O Naszej szkole….

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice – to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje  oraz  poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych obszarach.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej jest jedyną w naszym regionie i w kraju  Szkołą Publiczną powołaną przez największy samorząd gospodarczy- Izbę Rzemieślniczą w Opolu zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje pracodawców w ramach wspólnego projektu z kluczową uczelnią techniczną naszego regionu- Politechniką Opolską. Izba Rzemieślnicza w Opolu jest przedstawicielem  2500 zakładów rzemieślniczych, w tym 1156 zakładów szkolących uczniów.

Celem przyświecającym powstaniu Akademii było utworzenie szkoły przyjaznej uczniom i ich rodzicom, szkoły twórczej, szkoły akademickiej wspierającej rozwój swoich wychowanków.
Nowoczesny system nauczania, naukę języków obcych (uczniowie szkoły branżowej mają do wyboru jeden z dwóch języków angielski lub niemiecki), przygotowanie do egzaminów czeladniczych, szeroka gama innowacji, wyjazdów studyjnych, warsztatów, gwarancja praktyk zawodowych, zajęć fakultatywnych realizowanych na Politechnice Opolskiej, kameralna atmosfera, umożliwiają uczniom efektywną edukację, troskliwe wychowanie oraz rozwój i kształtowanie własnych osobowości.

Kierunki kształcenia w Akademii są  zgodne z Regionalną Strategie Innowacji Województwa Opolskiego a także na dopasowywanie programu do bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego tak Opolszczyzny.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej to szkoła z pasją kształcąca zawodowców zgodnie z oczekiwaniami pracodawców w Publicznym Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia.

 Ósmoklasisto, nasza nowoczesna szkoła to dobry wybór!

Więcej informacji na temat kierunków kształcenia i rekrutacji, organizacji praktyki zawodowej u pracodawców  otrzymasz od naszych doradców zawodowych i komisji rekrutacyjnej:

Tel. 532518475, tel.759587915, tel. 77 4007277

e-mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

W siedzibie szkoły od poniedziałku do piątku 8:00-15:00 ,

45-036 Opole ul. Luboszycka 9