Rekrutacja

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan, link:

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app

Wnioski rekrutacyjne dla kandydatów do szkół do pobrania:

Do pobrania materiały i oświadczenia dla pracodawcy dotyczące kształcenia pracowników młodocianych. Branżowa Szkoła I stopnia w Opolu:

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kształcenia zawodowego kontakt tel. 532 518 475, tel. 77 4007872

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na e- mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl  oraz tel. 532 518 475, tel. 795 587 915
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie do szkół publicznych, oddziałów ogólnodostępnych:

1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej  kształci w zawodach:

 • fryzjer (514101),  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
 • mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych (741203),  MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • lakiernik  samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
 • blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy (723107),  MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
 • przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 • pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
 • kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich
 • kominiarz (713303),  BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich 
 • elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
 • krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • kowal (722101), MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
 • ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 
 • monter sieci i instalacji  sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych
 • dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
 • cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • oraz w innych zawodach zgodnie z  klasyfikacją szkolnictwa branżowego.

W branżowej szkole I stopnia zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub w zespołach międzyoddziałowych w Akademii Rzemiosła. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a pracodawcą na zasadach dualnego systemu kształcenia oraz
w pracowniach.

2. Publiczne Technikum w Opolu Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej – wyróżniające się przygotowanymi we współpracy z pracodawcami innowacjami, kształci w następujących zawodach:

 1. Technik  informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,
  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
 2. Technik logistyk (333107), z innowacją zarządzanie produkcji oraz z innowacją wojskową,
  SPL.01. Obsługa magazynów.
  SPL.04. Organizacja transportu
 3. Technik usług  fryzjerskich (514105),  z innowacją obsługa biznesu oraz z innowacją barber shop,
  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
  FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Zasady Rekrutacji do Publicznego Technikum w Opolu –

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

na rok szkolny 2020/2021:

1.Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych

2.Szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych w następujących w następujących zawodach:

1A- technik informatyk

1B-technik logistyk

1C- technik usług fryzjerskich

3.Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowejMaksymalna liczba punktów*
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z matematyk (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
szczególne osiągnięcia18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
7 pkt
aktywność społeczna3 pkt
PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY100 pkt
wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,3 = 30 pkt

*za oceny wyrażone w stopniu jest następująca liczba punktów:

 • celującym – 18 pkt
 • bardzo dobrym -17 pkt
 • dobrym – 14 pkt
 • dostatecznym – 8 pkt
 • dopuszczającym – 2 pkt

4.Przedmioty uwzględniane przez szkołę przy rekrutacji :

 Zawód technik informatyk:

I przedmiot: język polski

II przedmiot: matematyka

III przedmiot: informatyka

IV przedmiot: język angielski lub język niemiecki

Zawód technik logistyk:

I przedmiot: język polski

II przedmiot: matematyka

III przedmiot : geografia lub język angielski lub język niemiecki

IV przedmiot: wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne lub technika lub informatyka

Zawód technik usług fryzjerskich:

I przedmiot: język polski

II przedmiot: matematyka

III przedmiot : język angielski lub język niemiecki lub biologia lub plastyka

IV przedmiot: wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne lub informatyka

Przyjmuje się minimalną liczbę punktów określoną w ofercie edukacyjnej w technikum – 90 punktów.

O przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów jaką uzyskał kandydat na podstawie kryteriów rekrutacji w ten sposób, że do poszczególnych klas szkoły będą przyjmowani kandydaci z największą liczb punktów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc w klasie.

5.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

6. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą z pominięciem kryteriów.

7.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą z pominięciem kryteriów.

8.W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udzielane są osobiście, lub tel. 532518475 lub e-mailowo: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

9.Tryb odwoławczy:

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  Publicznego Technikum w Opolu w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

W celu potwierdzenia powyższych kryteriów należy przedłożyć odpowiednie dokumenty.

10.Wymagane dokumenty:

1)Wydrukowany wniosek po zalogowaniu się na stronie www.opolskie.edu.com.pl,

2)Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej,

3)Oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowym wyniku egzaminu, poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej,

4)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w terminie wskazanym w rozporządzeniu MEN.

5)dwa zdjęcia.

Harmonogram rekrutacji:

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br.– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy badających uczniów i studentów na terenie województwa opolskiego w 2020r.

http://www.womp.opole.pl/?go=173&nstr=

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe)

Link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021Powrót do oferty

Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu- Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej
Luboszycka 9, 45-036 Opole
tel. +48.53.2518475
rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl
www.akademiarzemiosla.opole.pl

Lista grup rekrutacyjnych/oddziałów

Nazwa oddziałuKształcenie w zawodzieJęzyki obceUwaga :
Język obcy do wyboru j. angielski lub j. niemiecki
1ba [O] Fryzjer (ang,niem)FryzjerPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bb [O] Mechanik pojazdów samochodowych (ang,niem)Mechanik pojazdów samochodowychPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bc [O] Elektromechanik pojazdów samochodowych (ang,niem)Elektromechanik pojazdów samochodowychPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bd [O] Lakiernik samochodowy (ang,niem)Lakiernik samochodowyPierwszy: język angielski, język niemiecki
1be [O] Mechanik motocyklowy (ang,niem)Mechanik motocyklowyPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bf [O] Blacharz samochodowy (ang,niem)Blacharz samochodowyPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bg [O] Kucharz (ang,niem)KucharzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bh [O] Cukiernik (ang,niem)CukiernikPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bi [O] Piekarz (ang,niem)PiekarzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bk [O] Kelner (ang,niem)KelnerPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bu [O] Pracownik obsługi hotelowej (ang,niem)Pracownik obsługi hotelowejPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bt [O] Drukarz offsetowy (ang,niem)Drukarz offsetowyPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bj [O] Przetwórca mięsa (ang,niem)Przetwórca mięsaPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bs [O] Kamieniarz (ang,niem)KamieniarzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1br [O] Kominiarz (ang,niem)KominiarzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bp [O] Elektryk (ang,niem)ElektrykPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bl [O] Murarz-tynkarz (ang,niem)Murarz-tynkarzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bn [O] Stolarz (ang,niem)StolarzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bo [O] Tapicer (ang,niem)TapicerPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bw [O] Sprzedawca (ang,niem)SprzedawcaPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bz [O] Elektromechanik (ang,niem)ElektromechanikPierwszy: język angielski, język niemiecki
1ca [O] Monter sieci i instalacji sanitarnych (ang,niem)Monter sieci i instalacji sanitarnychPierwszy: język angielski, język niemiecki
1cb [O] Betoniarz-zbrojarz (ang,niem)Betoniarz-zbrojarzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1cc [O] Blacharz (ang,niem)BlacharzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1cd [O] Dekarz (ang,niem)DekarzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1ce [O] Cieśla (ang,niem)CieślaPierwszy: język angielski, język niemiecki
1cf [O] Mechanik-monter maszyn i urządzeń (ang,niem)Mechanik-monter maszyn i urządzeńPierwszy: język angielski, język niemiecki
1cg [O] Operator obrabiarek skrawających (ang,niem)Operator obrabiarek skrawającychPierwszy: język angielski, język niemiecki
1bm [O] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (ang,niem)Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiePierwszy: język angielski, język niemiecki
1ci [O] Krawiec (ang,niem)KrawiecPierwszy: język angielski, język niemiecki
1cj [O] Ślusarz (ang,niem)ŚlusarzPierwszy: język angielski, język niemiecki
1ch [O] Kowal (ang,niem)KowalPierwszy: język angielski, język niemiecki

Dodatkowe informacje

Status publiczności: Publiczna

Regulamin rekrutacji

Wymagane dokumenty do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w Opolu – Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

 1. wniosek;
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 3. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty;
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 5. zaświadczenie potwierdzające możliwość realizacji zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczość zapewnia każdemu uczniowi szkoły branżowej miejsce do odbywania praktyki w tym celu skontaktuj się ze Szkołą.

W razie jakiejkolwiek trudności podczas naboru elektronicznego lub pytań związanych
z rekrutacją, terminami składania poszczególnych dokumentów, problemu z wypełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły należy zgłosić się do Szkoły 45-036 Opole, ul. Luboszycka 9 poniedziałek -piątek w godzinach 8:00- 15:00 lub tel. 532518475, tel.77 4007277. W Szkole można skorzystać z pomocy nauczyciela dyżurującego oraz  doradcy zawodowego.

Do szkoły branżowej przyjęci będą wszyscy kandydaci z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania limitu miejsc .

Język obcy do wyboru: język niemiecki lub język angielski.